100MN加力燃烧器 I-比较衍生装备

来自EVE百科
跳到导航 跳到搜索
游戏指导 > 装备比较 > 100MN加力燃烧器 I-比较衍生装备
装备名称能量栅格占用CPU使用量启用耗电量科技等级衍生等级超载速度加成主技能等级最大速度加成

(100MN Afterburner I)
625MW 50tf 320GJ 等级 1 等级 0 50% 1 +115%

(100MN Y-S8 Compact Afterburner)
563MW 43tf 320GJ 等级 1 等级 1 50% 1 +125%

(100MN Monopropellant Enduring Afterburner)
625MW 50tf 250GJ 等级 1 等级 1 50% 1 +125%

(100MN Afterburner II)
688MW 50tf 350GJ 等级 2 等级 5 50% 4 +135%

(100MN Analog Booster Afterburner)
563MW 43tf 250GJ 等级 1 等级 6 50% 1 +135%

(Republic Fleet 100MN Afterburner)
688MW 50tf 290GJ 等级 1 等级 8 50% 1 +145%

(Federation Navy 100MN Afterburner)
625MW 55tf 290GJ 等级 1 等级 8 50% 1 +145%

(Domination 100MN Afterburner)
688MW 50tf 290GJ 等级 1 等级 8 50% 1 +145%

(Shadow Serpentis 100MN Afterburner)
625MW 55tf 290GJ 等级 1 等级 8 50% 1 +145%

(Core C-Type 100MN Afterburner)
625MW 58tf 290GJ 等级 1 等级 10 50% 1 +150%

(Gist C-Type 100MN Afterburner)
719MW 50tf 290GJ 等级 1 等级 10 50% 1 +150%

(Mizuro's Modified 100MN Afterburner)
647MW 45tf 290GJ 等级 1 等级 11 60% 1 +150%

(Brynn's Modified 100MN Afterburner)
563MW 52tf 290GJ 等级 1 等级 11 60% 1 +150%

(Core B-Type 100MN Afterburner)
625MW 60tf 290GJ 等级 1 等级 12 50% 1 +155%

(Gist B-Type 100MN Afterburner)
750MW 50tf 290GJ 等级 1 等级 12 50% 1 +155%

(Tuvan's Modified 100MN Afterburner)
563MW 54tf 290GJ 等级 1 等级 13 60% 1 +155%

(Hakim's Modified 100MN Afterburner)
675MW 45tf 290GJ 等级 1 等级 13 60% 1 +155%

(Gist A-Type 100MN Afterburner)
781MW 50tf 290GJ 等级 1 等级 14 50% 1 +160%

(Core A-Type 100MN Afterburner)
625MW 63tf 290GJ 等级 1 等级 14 50% 1 +160%

(Gotan's Modified 100MN Afterburner)
703MW 45tf 290GJ 等级 1 等级 15 60% 1 +160%

(Setele's Modified 100MN Afterburner)
563MW 57tf 290GJ 等级 1 等级 15 60% 1 +160%

(Core X-Type 100MN Afterburner)
625MW 65tf 290GJ 等级 1 等级 16 50% 1 +165%

(Gist X-Type 100MN Afterburner)
813MW 50tf 290GJ 等级 1 等级 16 50% 1 +165%

(Cormack's Modified 100MN Afterburner)
563MW 59tf 290GJ 等级 1 等级 17 60% 1 +165%

(Tobias' Modified 100MN Afterburner)
732MW 45tf 290GJ 等级 1 等级 17 60% 1 +165%